KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU INTERNETOWEGO Brenediesel.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1. Administratorem Pani(a) danych osobowych  jest DKSOFT TECHNOLOGY Katarzyna Bryniarska ul. Dunikowskiego 13a , 41-407 Imielin ,  zwana dalej: "Administratorem".

2. Podstawą prawną przetwarzania Pani(a) danych jest:
- art. 6 ust. 1 lit a RODO w zakresie jakim przetwarzanie danych osobowych dotyczy przekazywania Pani(a) informacji handlowych dla DKSOFT TECHNOLOGY , na podstawie uprzednio przez Panią(a) wyrażonej zgody
- art. 6 ust. 1 lit. f  RODO w zakresie jakim przetwarzanie danych osobowych dotyczy marketingu własnego Administratora.

3. Dane osobowe klienta przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją usługi internetowego serwisu   oraz prowadzeniem przez Administratora działań marketingowych.

4. Dane klienta będą przechowywane  do czasu wycofania udzielonej zgody na ich przetwarzanie.

5. Administrator nie planuje może przekazać Pani/Pana dane innym podmiotom.

6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana  danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

7. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że realizacja usługi  będzie  niemożliwa.

8. Klient ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku  uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. W oparciu dane osobowe klienta Administrator nie będzie podejmował  zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania