Regulamin sklepu internetowego                             www.brenediesel.pasaz24.pl

Informacje podstawowe

Administratorem i właścicielem sklepu internetowego jest DKSOFT TECHNOLOGY Katarzyna Bryniarska z siedzibą w Imielin, ul. Dunikowskiego 13A,oraz stroną zawieranych za jego pośrednictwem umów sprzedaży towarów są:

DKSOFT TECHNOLOGY Katarzyna Bryniarska z siedzibą w Imielin, ul. Dunikowskiego 13A, NIP  PL 6462511494

Adres do korespondencji:

DKSOFT TECHNOLOGY Katarzyna Bryniarska
ul. Dunikowskiego 13A,
41-407 Imielin

Adres e-mail: biuro@brenediesel.pl 

Telefoniczna linia obsługi Klientów czynna od pon do pt w godz 8:00 – 17:00:

+48 772 207 878 lub Biuro Obsługi Klienta  czynne od pon do pt w godz. 8:00 – 16:00: +48 786 197 089

(Opłata za telefoniczne połączenie zgodna z wysokością opłat za komórkowe połączenie telefoniczne według cennika operatora Użytkownika)

Dane do przelewu :

Bank: ........................

Konto: ........................

DKSOFT TECHNOLOGY Katarzyna Bryniarska 
ul. Dunikowskiego 13A
41-407 Imielin

§1 Definicje

Regulamin– niniejszy regulamin.

Administrator– DKSOFT TECHNOLOGY Katarzyna Bryniarska ul. Dunikowskiego 13A, 41-407 Imielin
Serwis– platforma informatyczna, funkcjonująca poprzez i przy użyciu sieci Internet, pod nazwą             www.brenediesel.pl dostępna pod adresem www.brenediesel.pasaz24.pl pełniąca funkcje        sklepu             internetowego prowadzonego przez Administratora.

Zawartość– wszelkie informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory lub inne             przedmioty praw własności intelektualnej, oznaczenia, nazwy, znaki towarowe, symbole,             wizerunki, nagrania, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub             przedstawienia zamieszczone w Serwisie przez Administratora.

Towar– produkty będące rzeczami ruchomymi w postaci wtryskiwaczy oraz pompowtryskiwaczy             samochodowych, które można zregenerować, zamówić i zakupić za pośrednictwem        Serwisu.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca za pośrednictwem Serwisu zakupu Towaru niezwiązanego             bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności     prawnych lub             osoba prawna korzystająca z Serwisu i jego funkcjonalności oraz Zawartości     jako Gość lub jako Użytkownik Zarejestrowany.

Gość – osoba, która odwiedza Serwis i korzysta z niego, w tym zapoznaje się z Zawartością                           i             dokonuje zakupu Towaru jednakże bez dokonywania Rejestracji.

Rejestracja– czynności faktyczne wymagane dla uzyskania przez Użytkownika statusu    Zarejestrowanego Użytkownika w rozumieniu Regulaminu i skutkujące założeniem Profilu.

Zarejestrowany Użytkownik – osoba, która odwiedza Serwis i korzysta z niego, w tym zapoznaje się     z Zawartością i dokonuje zakupu Towaru, po dokonaniu skutecznej Rejestracji oraz            zalogowaniu się do swojego Profilu.

Profil– konto  Zarejestrowanego Użytkownika Serwisu.

Polityka Prywatności– szczegółowe zasady regulujące zasady przetwarzania przez Administratora        danych osobowych Użytkowników Serwisu, w tym określające zakres danych oraz cele                             i sposoby ich przetwarzania określone w dokumencie "Polityka Prywatności"

Zamówienie– oświadczenie woli Użytkownika składane Administratorowi za pośrednictwem    formularza zamówienia w Serwisie stanowiące ofertę zawarcia przez Użytkownika                               z Administratorem, jako sprzedawcą, Umowy Sprzedaży wybranego przez Użytkownika                                    Towaru dostępnego w Serwisie.

Umowa Sprzedaży– umowa  sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawierana na             odległość pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem za pośrednictwem Serwisu.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu oraz zawierania za jego pośrednictwem Umów Sprzedaży Towaru.
 2. Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, do Serwisu, jego nazwy, domeny internetowej, szaty graficznej i danych stanowią wyłączną własność Administratora,                        a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem lub za zgodą Administratora.
 3. Korzystanie z Serwisu oraz jego poprawne funkcjonowanie możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia pozwalającego Użytkownikowi na dostęp do zasobów sieci Internet z wykorzystaniem poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej, bez względu na jej rodzaj.  Korzystanie z serwisu nie wymaga posiadania żadnego dodatkowego oprogramowania.
 4. Za pośrednictwem Serwisu  prowadzona jest wyłącznie sprzedaż detaliczna na własny użytek Użytkownika dokonującego regeneracji, zamówienia lub zakupu Towaru. Zamówienie Użytkownika wskazujące na zamiar dalszej odsprzedaży zakupionego za pośrednictwem Serwisu Towaru innym osobom nie będą akceptowane przez Administratora.
 5. Administrator  nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu Serwisu lub jego funkcjonalności wywołane działaniem siły wyższej, awarią łączy lub sprzętu nienależącego do Administratora lub niedozwoloną ingerencją Użytkownika.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak możliwości korzystania przez Użytkownika z Serwisu, w tym wynikający z dokonywania konserwacji, zmian lub ulepszeń jego działania i funkcjonalności. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Administrator będzie w miarę możliwości informował Użytkownika z wyprzedzeniem poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów na stronie głównej lub innej stronie Serwisu.
 7. Administrator wyraźnie wskazuje i informuje, że zregenerowany lub zakupiony za pośrednictwem Serwisu Towar powinien być instalowany i serwisowany wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przeprowadzeniem instalacji Towaru przez Użytkownika na własną rękę bez pomocy wykwalifikowanych specjalistów.
 8. Zabronione są wszelkie czynności, które nie są wprost dozwolone przez Regulamin,                                     a w szczególności czynności, które mogą destabilizować lub w inny sposób zakłócać działanie Serwisu, utrudniać dostęp do Serwisu lub Zawartości lub korzystanie z nich. Zabronione jest również podejmowanie innych działań na szkodę Administratora, Użytkownika lub zagrażających ich prawom lub interesom.
 9. Zabronione jest rozsyłanie przez Użytkownika spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawianie, bez wiedzy i wyraźnej zgody Administratora, jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej za pośrednictwem Serwisu.

§3 Korzystanie z Serwisu i Rejestracja

 1. Użytkownikiem Serwisu  mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i mają pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby prawne prowadzące aktywną działalność gospodarczą w Polsce lub poza granicami Polski.
 2. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i nie jest wymagana do korzystania z Serwisu, w tym do zawierania za jego pośrednictwem Umów Sprzedaży. Rejestracja umożliwia jednak Zarejestrowanemu Użytkownikowi dostęp do dodatkowych funkcji Serwisu niedostępnych dla Gości.
 3. W celu Rejestracji w Serwisie i założenia Profilu konieczne jest wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronach Serwisu i podanie określonych w formularzu danych. Rejestracja wymaga także utworzenia przez Użytkownika swojego loginu i hasła, za pomocą których Zarejestrowany Użytkownik będzie się logował do swojego Profilu w przyszłości.
 4. Rejestracja  wymaga także zapoznania się i zaakceptowania przez Użytkownika Regulaminu poprzez zaznaczenie w formularzu rejestracyjnym okienka potwierdzającego, że Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 5. Użytkownik potwierdza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, są prawdziwe, kompletne i poprawne oraz, że nie naruszają niczyich praw, dóbr, interesów, tajemnic chronionych ani dobrych obyczajów. Postanowienie to stosuje się również odpowiednio do wybranych przez Użytkownika loginu i hasła.
 6. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego przez Użytkownika, na adres e mail podany w formularzu, zostanie wysłana wiadomość od Administratora zawierająca link aktywacyjny do potwierdzenia dokonania Rejestracji. Administrator może uzależnić potwierdzenie Rejestracji m. in. od uwiarygodnienia danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 7. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji przez Administratora, pomiędzy Administratorem                                       a Zarejestrowanym Użytkownikiem zawarta zostaje umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną związanych z udostępnieniem Zarejestrowanemu Użytkownikowi do korzystania Serwisu oraz jego funkcjonalności i Zawartości zgodnie z Regulaminem. Umowa o korzystanie z Serwisu zostaje zawarta na czas nieokreślony. Za termin rozpoczęcia świadczenia usług przez Administratora na rzecz Użytkownika uznaje się chwilę potwierdzenia Rejestracji poprzez poprawne otwarcie przez Użytkownika linku aktywacyjnego.
 8. Zarejestrowany Użytkownik jest zobowiązany chronić swój login i hasło dostępu do Profilu w Serwisie i nie udostępniać ich osobom trzecim. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wykorzystanie jego loginu i hasła przez osoby trzecie, którym zostały one udostępnione lub ujawnione przez Użytkownika umyślnie bądź nieumyślnie.
 9. Umowa z  Gościem o korzystanie z Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie w zakresie dostępnym dla niezarejestrowanego Użytkownika zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu przez Gościa.

10.  Użytkownik ma prawo w każdym czasie rozwiązać umowę o korzystaniu z Serwisu bez podawania przyczyny ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać wszelkiego dalszego korzystania z Serwisu, a w przypadku posiadania Profilu Zarejestrowanego Użytkownika usunąć swój Profil kontaktując się telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta pod nr +48 722 207 878 lub pisząc i wysyłając e-maila                   z prośbą o usunięcie Profilu na adres biuro@wtryski.info. Rozwiązanie przez Użytkownika umowy o korzystaniu z Serwisu nie wpływa na ważność i moc wiążącą zawartych przez niego za pośrednictwem Serwisu Umów Sprzedaży i nie zwalnia Użytkownika ze zobowiązań wynikających z tych Umów, w tym w szczególności ze zobowiązania do dokonania wynikających z zawartych Umów Sprzedaży płatności, jeżeli nie zostały dokonane przed zakończeniem korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

11.  Rejestracja oraz korzystanie z Serwisu (także bez rejestracji, w charakterze Gościa) są nieodpłatne. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu może być jednak uzależnione od konieczności dokonania Rejestracji lub spełnienia innych określonych formalności lub warunków zgodnie z Regulaminem.

12.  Korzystanie przez Użytkownika z Zawartości Serwisu może polegać wyłącznie na wyświetlaniu, przeglądaniu lub odtwarzaniu Zawartości na użytek osobisty Użytkownika bezpośrednio ze strony internetowej Serwisu

13.  Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu dozwolone jest wyłącznie w zakresie wynikającym z Regulaminu oraz zgodnie z jego postanowieniami. Użytkownik, korzystając z Serwisu, oświadcza i przyjmuje do wiadomości, że:

            a) nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym w szczególności prawa autorskie bądź             pokrewne ani inne prawa własności intelektualnej, do Serwisu, Zawartości ani jakiejkolwiek jej części, poza uprawnieniem do korzystania z Zawartości w sposób określony w ust. 12 §3.        Użytkownik nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania,     udostępniania, upubliczniania, bądź rozpowszechniania Zawartości ani jakiejkolwiek jej                      części w sposób wykraczający poza dozwolony użytek osobisty;

            b) nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Serwis i Zawartość, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm                               działania, ani inne elementy Serwisu i Zawartości;

            c)  nie może dokonywać żadnych zmian, uzupełnień, modyfikacji lub innych czynności poza             wyraźnie dozwolonymi na podstawie niniejszego Regulaminu.

            d) w ramach Serwisu mogą być przez Administratora zamieszczane reklamy własne lub                       osób trzecich lub inne treści komercyjne w różnych formach i Użytkownik godzi się na                         zapoznanie się z nimi.

14.  Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie ewentualnie zamieszczone w ramach Danych informacje, w tym porady i wskazówki dotyczące przeznaczenia, montażu lub konserwacji Towaru mają charakter wyłącznie informacyjny i nie zastępują konieczności uzyskania porady eksperta lub innej kompetentnej osoby, po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność i przydatność takich porad i wskazówek zamieszczonych w Serwisie, możliwość ich zastosowania lub skutki zastosowania się do nich przez Użytkownika.

§4 Składanie zamówienia. Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem Serwisu.

 1. W celu nabycia przez Użytkownika Towaru za pośrednictwem Serwisu konieczne jest prawidłowe złożenie przez Użytkownika Zamówienia przy użyciu katalogu Towarów dostępnych w Serwisie oraz funkcji "mój koszyk" Serwisu.
 2. Zamówienie składa się poprzez dokonanie wyboru Towaru, który ma być przedmiotem zamówienia z wykorzystaniem przycisku "dodaj do koszyka" znajdującego się przy Towarach dostępnych w Serwisie oraz wypełnienie stosownego formularza zamówienia znajdującego się na stronach internetowych Serwisu po przejściu do zakładki "mój koszyk".
 3. Zamówienie może być składane przez wszystkich Użytkowników Serwisu, w tym zarówno Gościa, jak i Zarejestrowanego Użytkownika. Gość każdorazowo przy składaniu Zamówienia musi podać w formularzu zamówienia niezbędne do realizacji Zamówienia dane osobowe, w tym dane kontaktowe i adres do wysyłki oraz opcjonalnie dane do faktury.
 4. W Zamówieniu Użytkownik powinien określić:

a) rodzaj oraz ilość zamawianego Towaru;

b) wybrany sposób płatności;

c) wybrany sposób dostawy;

d) adres, na który ma być dostarczony zamówiony Towar;

e) dane do faktury (nazwa firmy,adres,NIP) jeśli Użytkownik chce otrzymać fakturę.

 1. Wszystkie informacje dotyczące Towaru (charakterystyka, cena, dostępność) zamieszczone w Serwisie stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu Cywilnego, a nie ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
 2. Zamówienie może być składane 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę .
 3. Zamówienia złożone po godz. 14:00 w dni robocze, w soboty oraz w niedziele i święta realizowane będą najpóźniej w najbliższy dzień roboczy. Czas realizacji zamówienia jest uzależniony od dostępności towaru w naszym magazynie.
 4. Administrator potwierdzi Użytkownikowi drogą mailową na adres e mail Użytkownika podany w Zamówieniu otrzymanie Zamówienia złożonego przez Użytkownika. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia nie stanowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 5. Umowa Sprzedaży zamówionego przez Użytkownika Towaru zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem dopiero z chwilą przesłania przez Administratora na adres e mail Użytkownika podany w Zamówieniu wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji obejmować będzie opis zamawianego Towaru (ilość, cenę jednostkową, cenę łączą wszystkich zamawianych Towarów, koszt dostawy, ewentualne koszty/opłaty dodatkowe).

10.  Zamówienie  jest zrealizowane w przypadku, gdy zamówiony Towar jest dostępny                            u Administratora. W przypadku niedostępności części Towarów objętych Zamówieniem, Administrator niezwłocznie prześle Użytkownikowi stosowną informację z prośbą                            o podjęcie przez Użytkownika decyzji odnośnie realizacji Zamówienia poprzez wybór jednej z opcji:

a) częściowej realizacji Zamówienia w zakresie dostępnych Towarów i oczekiwania na dostawę aktualnie niedostępnego Towaru;

b) oczekiwania na skompletowanie całego Zamówienia;

c) anulowania Zamówienia w całości lub w części.

11.  Termin realizacji Zamówienia rozumiany jako czas, w którym Administrator skompletuje Zamówienie i dostarczy Towar do Użytkownika wybraną przez Użytkownika formą dostawy, wynosi do 30 dni od chwili zawarcia Umowy Sprzedaży. Po wysłaniu zamówionego Towaru do Użytkownika stosowne powiadomienie zostanie wysyłane na konto e mail Użytkownika podane przy składaniu Zamówienia.

12.  Administrator przekaże Użytkownikowi potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży (paragon, faktura) wraz z dostarczeniem zakupionego za pośrednictwem Serwisu Towaru.

13.  Administrator jest uprawniony do odmowy zawarcia nowej Umowy Sprzedaży                                    z Użytkownikiem, który nie dokonał płatności lub pozostaje w zwłoce z płatnościami za wcześniej złożone i zrealizowane Zamówienia.

§5 Ceny. Formy płatności. Dostawa Towaru.

 1. Wszelkie ceny Towaru zamieszczone na stronach internetowych Serwisu podawane są                   w złotych polskich wraz z uwzględnieniem podatku VAT (ceny brutto). Wiążąca dla Użytkownika jest cena podana przy danym Towarze w chwili złożenia Zamówienia na ten Towar.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cen Towarów dostępnych za pośrednictwem Serwisu. Dokonane zmiany nie mają zastosowania do Zamówień złożonych, ale jeszcze niezrealizowanych, przed zmianą ceny. Do takich Zamówień zastosowanie mają ceny podane przy Towarze w chwili złożenia Zamówienia i potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 3. Administrator  dołoży wszelkich starań w celu informowania na bieżąco o dostępności                   i możliwym terminie dostawy Towaru. W katalogu Towarów, w karcie każdego produktu, Administrator podaje informację o przewidywanym czasie realizacji Zamówienia na dany Towar. Ostateczny termin realizacji Zamówienia i dostawy Towaru jest potwierdzany                          z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 4. Dostawa zamówionego Towaru jest możliwa na terytorium Polski oraz poza granicami Polski.
 5. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy : przesyłka pocztowa, przesyłka kurierska lub odbiór osobisty.
 6. Koszt przesyłki ponosi Kupujący. Koszt dostawy towaru podawany jest przy wyborze wysyłki oraz przy podsumowaniu zamówienia.
 7. Przesyłki wysyłane i dostarczane są tylko w dni robocze.

 Za opóźnienie w dostawie, wynikające z winy przewoźnika Administrator nie odpowiada.

 1. Formy płatności:  płatność z góry przelewem tradycyjnym, PayU, płatność za pobraniem, płatność przy odbiorze  osobistym w siedzibie Administratora.
 2. Dokonując odbioru zamówionego Towaru, Użytkownik powinien sprawdzić przesyłkę                      z otrzymanym Towarem. W przypadku uszkodzenia zawartości przesyłki, stwierdzenia niekompletności przesyłki lub stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki ze złożonym Zamówieniem, Użytkownik jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki i żądania sporządzenia przez dostawcę protokołu dokumentującego stwierdzone wady przesyłki.                 W takim przypadku Użytkownik niezwłocznie powinien skontaktować się z Administratorem w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.

10.  Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą wydania zamówionego Towaru przechodzą na  Użytkownika korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru.

11.  Użytkownik wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT w formie elektronicznej. Taka faktura VAT w formie elektronicznej stanowi dowód zakupu.

12.  W przypadku, gdy na zakupiony Towar została udzielona gwarancja, do dostarczonego Towaru załączony będzie także stosowny dokument gwarancyjny.

§6 Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Użytkownikom będącym Konsumentami przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży (zrezygnowania z zakupu Towaru) bez podawania przyczyny, w terminie 14 (czternaście) dni od chwili wydania Towaru a w przypadku Umów Sprzedaży, które obejmują wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od wydania ostatniego Towaru, partii lub części Towaru objętej Umową Sprzedaży Użytkownikowi lub osobie trzeciej wskazanej przez Użytkownika,

innej niż przewoźnik.

Pouczenie o odstąpieniu od umowy zawierające szczegółowe informacje o warunkach skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o którym mowa powyżej:


POUCZENIE KONSUMENTA O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

a) w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umów o dzieło będących rzeczą ruchomą) - w którym weszli Państwo w posiadanie tych przedmiotów lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik, wskazana przez Państwa, weszła w posiadanie tych przedmiotów;

b) w przypadku mów zobowiązujących do przeniesienia własności wielu przedmiotów, które są dostarczane oddzielnie - w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniego przedmiotu lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik, wskazana przez Państwa, weszła                          w posiadanie ostatniego przedmiotu;

c) w przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych                              w partiach lub częściach - w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik, wskazana przez Państwa, weszła                           w posiadanie ostatniej partii lub części;

 1. W celu wykonania przysługującego Konsumentowi prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w §6 ust.1, konieczne jest złożenie przez Konsumenta Administratorowi, w terminie wskazanym w w §6 ust.1, oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przesłane listem poleconym na adres Administratora wskazany w Informacjach podstawowych lub pocztą elektroniczną.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy do pobrania tutaj

 1. Administrator niezwłocznie przekaże Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży złożonego zgodnie z §6 ust.2.
 2. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Administratorowi lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Administratora do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż                         w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu na zwrot Towaru wystarczy odesłanie Towaru na adres wskazany przez Administratora przed jego upływem wraz ze wskazaniem numeru zamówienia. Do zwracanego Towaru prosimy dołączyć otrzymany dokument sprzedaży (paragon,fakturę VAT). W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży w całości, tj. w stosunku do wszystkich objętych nią Towarów, koszty zwrotu Towaru najtańszą dostępną według cennika operatora paczką pocztową lub przesyłką kurierską ponosi Administrator. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży jedynie w części, tj. w stosunku jedynie do części objętych nią Towarów, bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Konsument.
 3. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w punktach poprzedzających, nie przysługuje Konsumentowi w przypadku Towaru będącego rzeczą nieprefabrykowaną, wyprodukowanego według specyfikacji Konsumenta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 4. W przypadku prawidłowego i skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta zgodnie z punktami poprzedzającymi, Administrator zwróci Konsumentowi                 w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta                        o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności, w tym uiszczoną cenę za Towar oraz koszty dostawy Towaru do Konsumenta. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Administratora, Administrator zobowiązany jest do zwrotu Konsumentowi kosztów dostawy Towaru tylko według najtańszej dostępnej opcji dostawy. Administrator dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 5. Administrator może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W takim przypadku kwota zwracanych Konsumentowi płatności ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu.

§7 Reklamacja. Gwarancja.

 1. Administrator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby sprzedawany przez niego                      i dostarczany
 2. Użytkownikom Towar był wolny od wszelkich wad i zgodny z dotyczącą go Umową Sprzedaży.
 3. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia wad dostarczonego Towaru lub innej niezgodności Towaru z dotyczącą go Umową Sprzedaży.
 4. Reklamacja powinna zostać przesłana w formie pisemnej na adres wskazany                                       w Informacjach podstawowych Regulaminu lub mailowo na adres: biuro@brenediesel.pl                    ze wskazaniem numeru zamówienia oraz opisem wady Towaru, okoliczności jej stwierdzenia i podaniem danych kontaktowych reklamującego Użytkownika. Prosimy do reklamacji załączyć fakturę VAT. Reklamacje bez dokonanego zwrotu reklamowanego Towaru do Administratora nie będą rozpatrywane.
 5. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Administratorowi reklamowanego Towaru lub udostępnienia go Administratorowi lub osobie przez niego upoważnionej w miejscu, w którym Towar się znajduje. Administrator prześle Użytkownikowi na piśmie lub mailowo swoje stanowisko.
 6. Koszty naprawy lub wymiany Towaru w uzasadnionym przypadku reklamacji ponosi Administrator.
 7. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, w kwestiach związanych z wadami Towaru stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego o rękojmi (art. 556 – 576 k.c.).
 8. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Administrator zwróci się do składającego reklamację Użytkownika o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie.
 9. Warunki skorzystania przez Użytkownika z gwarancji na Towar udzielonej przez Administratora określa dokument gwarancyjny załączony do dostarczonego Towaru. Skorzystanie z uprawnień Użytkownika wynikających z gwarancji nie wpływa na jego uprawnienia z tytułu rękojmi.
 10. W celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej z tytułu rękojmi należy zgłosić reklamację: listem, pocztą elektroniczną na adres biuro@brenediesel.pl podając przy tym imię i nazwisko Użytkownika lub osoby zgłaszającej, oraz adres do korespondencji (lub adres e-mail), nazwę towaru, skan paragonu lub faktury, datę zakupu, oraz opis problemu i żądania. Listowne reklamacje należy składać na adres korespondencyjny: DKSOFT TECHNOLOGY Katarzyna Bryniarska, ul. Dunikowskiego 13A, 41-407 Imielin.

11.  W przypadku zaistnienia takiej konieczność Klient, może zostać poproszony o uzupełnienie dokumentacji, niezbędnej do rozpatrzenia reklamacji m. in. dokumentacji zdjęciowej.

12.  Gwarancja na Towar regenerowany wynosi 12 (dwanaście) miesięcy.

§8 Procedura zablokowania dostępu do Serwisu.

 1. Podanie przez Użytkownika nieprawdziwych, cudzych bez zgody bądź świadomie błędnych danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu.
 2. Naruszenie przez Użytkownika w związku z jego korzystaniem z Serwisu przepisów obowiązującego prawa stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu.
 3. Administrator ma prawo zablokować Użytkownikowi, czasowo lub na stałe, dostęp do Serwisu lub niektórych jego funkcjonalności w przypadku, gdy:

a) Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu;

b) działania Użytkownika negatywnie wpływają na funkcjonowanie Serwisu i możliwość korzystania z niego i jego funkcjonalności, stanowią niedozwolona ingerencje w Serwis, Zawartość lub dowolną ich część, godzą w dobre imię Administratora lub innych Użytkowników lub w inny sposób wyrządzają lub mogą wyrządzić szkodę Administratorowi lub innym Użytkownikom;

c) dane podane przez Użytkownika budzą uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności i zgodności ze stanem faktycznym.

 1. Administrator może wyznaczyć Użytkownikowi odpowiedni termin na przywrócenie stanu zgodnego z prawem lub Regulaminem. W przypadku zastosowania się do powyższego, Administrator może odblokować uprzednio zablokowany dostęp Użytkownika do Serwisu lub jego określonych funkcjonalności.
 2. Administrator niezwłocznie poinformuje Użytkownika o zablokowaniu dostępu do Serwisu przy użyciu danych kontaktowych podanych przez Użytkownika przy Rejestracji albo w trakcie korzystania z Serwisu. Zablokowanie dostępu do całości Serwisu równoznaczne jest z rozwiązaniem umowy na korzystanie z Serwisu przez Administratora.
 3. Niezależnie od powyższego, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania związane z jego korzystaniem z Serwisu, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Administratora i innych Użytkowników za szkodę wyrządzoną swoim działaniem lub zaniechaniem.

§9 Ochrona danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych jest właściciel sklepu internetowego, tj. DKSOFT TECHNOLOGY Bryniarska Katarzyna z siedzibą w Imielin, ul. Dunikowskiego 13A.
 2. W celu zapewnienia Użytkownikowi pełnego bezpieczeństwa korzystania z naszego sklepu internetowego, zaleca się używanie najnowszych/zaktualizowanych wersji przeglądarek oraz rozszerzeń i wtyczek.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umowy (a także w przyszłości za zgodą Użytkownika – co do następnych Umów) oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Umowy, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do jej realizacji, jakie zostają określone w , zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).
 4. Administrator  w celu realizacji zamówienia zbiera następujące dane Użytkownika:  imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), adres do doręczeń towaru, telefon kontaktowy, dane wymagane do realizacji płatności za zamówiony Towar, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą również numer identyfikacji podatkowej NIP.
 5. Przekazanie danych wymienionych w §9 ust.4 oraz do założenia konta jest dobrowolne, lecz konieczne w cele realizacji zamówienia lub rejestracji konta Użytkownika.
 6. Wszelkie inne dane niż określone w §9 ust.4 mogą być przetwarzane wyłącznie za zgodą Klienta, z wyjątkami określonymi ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych. Zgoda może być w każdym czasie odwołana.
 7. Dane osobowe Klienta mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów marketingowych, w szczególności do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania informacji handlowych pochodzących od Sprzedawcy lub osób trzecich droga elektroniczną, w szczególności promocji oraz przesyłania przez sklep internetowy na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej, zamówionego elektronicznego biuletynu (newsletter), wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie.
 8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych realizowanych drogą elektroniczną nie jest warunkiem zawarcia Umowy.
 9. Administrator zapewnia Użytkownikowi prawo wglądu do własnych danych, ich poprawienia i usunięcia za pośrednictwem strony Sklepu.

10.  Administrator oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi hostingu, utrzymywania oraz zarządzania Sklepem Internetowym oraz innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora lub bezpośrednio Użytkownika usługi w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone w szczególności kurierom, ubezpieczycielom, Pożyczkodawcom, instytucjom finansowym oraz w celu realizacji płatności za Zamówienie.

11.  Administrator stosuje pliki "cookies".

§10 Postanowienia końcowe.

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w Serwisie, z możliwością jego samodzielnego wydruku przez Użytkownika, oraz w siedzibie Administratora. Regulamin może zostać także przesłany nieodpłatnie Użytkownikowi w postaci elektronicznej na wyraźne żądanie Użytkownika zgłoszone Administratorowi.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu jest równoznaczne z jego zaakceptowaniem i zgoda na przestrzeganie jego postanowień. Niezależnie od powyższego, dokonanie skutecznej Rejestracji wymaga zapoznania się przez Użytkownika z Regulaminem oraz potwierdzenia tego faktu poprzez zaznaczenie właściwego okienka w formularzu rejestracyjnym.
 3. Postanowienia §7 Regulaminu mają zastosowanie tylko do Użytkowników będących Konsumentami.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany Regulaminu, w tym w szczególności warunków korzystania z Serwisu. O wszelkich zmianach Administrator poinformuje Użytkowników poprzez zamieszczenie stosownych komunikatów na stronie głównej lub innej stronie Serwisu oraz przesłanie Użytkownikom komunikatu na adres e-mail podany przy rejestracji w Serwisie z odpowiednim, co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian przez Użytkownika powinien w terminie najpóźniej 30 dni od dnia ogłoszenia zmian zaprzestać wszelkiego dalszego korzystania z Serwisu, a w przypadku posiadania Profilu Zarejestrowanego Użytkownika usunąć swój Profil. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane zgodnie z brzmieniem Regulaminu w dacie potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 5. Administrator zastrzega sobie również prawo do podjęcia decyzji o całkowitym lub częściowym zaprzestaniu lub zawieszeniu świadczenia usług korzystania z Serwisu. W takim przypadku Administrator poinformuje Użytkowników poprzez zamieszczenie stosownych komunikatów na stronie głównej lub innej stronie Serwisu oraz przesłanie Użytkownikom komunikatu na adres e-mail podany przy rejestracji w Serwisie z odpowiednim, co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Zaprzestanie lub zawieszenie usług korzystania z Serwisu przez Administratora nie wpływa na ważność i moc wiążącą Umów Sprzedaży zawartych z nim za pośrednictwem Serwisu przed datą zaprzestania lub zawieszenia tych usług.
 6. W razie uznania któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu za nieskuteczne lub nieważne decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Administratora oraz Użytkownika w ich miejsce mają zastosowanie reguły obowiązującego prawa najbliższe celom nieskutecznego lub nieważnego postanowienia.
 7. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. W przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami, spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Administratora.
 8. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie materiałów, zdjęć, logotypów wykorzystanych w sklepie internetowym www.brenediesel.pasaz24.pl, bez zgody usługodawcy jest zabronione.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczegółowych, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami).

10.  Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01-10-2016r